Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Via onze nieuwsbrief ontvang je als allereerste alle informatie over de nieuwe collectie, leuke acties en nog veel meer. Iedereen die zich nu aanmeld voor onze nieuwsbrief ontvangt bovendien een kortingscode t.w.v. 5%.Liefs Selina

View our privacy policy and termen

CONTACT US | +31621512282 | [email protected]

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES VAN 21JEWELZ B.V.

Versie 2023

 

1. Toepasselijkheid en definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met 21Jewelz onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met 21Jewelz aangaat ter zake van de levering van Producten;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan 21Jewelz;

Documentatie: de door 21Jewelz ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door 21Jewelz aan de Consument worden geleverd;

21Jewelz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 21Jewelz B.V., statutair gevestigd te (6301HA) Valkenburg aan de Lindenlaan 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82745072 alsmede de aan haar gelieerde entiteiten onder wie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen 21Jewelz en de Consument op grond waarvan 21Jewelz levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van 21Jewelz en/of van Derden die door 21Jewelz aan de Consument worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) overeenkomsten met 21Jewelz zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met 21Jewelz zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door 21Jewelz zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door 21Jewelz uitdrukkelijk afgewezen.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van 21Jewelz

 • zijn slechts gericht tot de Consument;
 • mogen niet worden verspreid;
 • gelden als één geheel;
 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
 • zijn geheel vrijblijvend; en
 • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat 21Jewelz  de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de dag dat 21Jewelz de schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de schriftelijke opdrachtbevestiging van 21Jewelz te gelden als een correcte en complete weergave van de overeenkomst die tussen 21Jewelz en de consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging van 21Jewelz geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat 21Jewelz met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van 21Jewelz zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen 21Jewelz en de consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden 21Jewelz slechts, indien deze door 21Jewelz schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de consument vervolgens niet binnen drie (3) dagen na deze bevestiging schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. 21Jewelz is bij het aangaan van een overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. 21Jewelz heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

 

3. Prijzen

3.1. Alle door 21Jewelz aangeboden en met 21Jewelz overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de consument. De consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door 21Jewelz in de overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. 21Jewelz is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de consument het recht de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De consument heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.4. 21Jewelz past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. 21Jewelz zal de consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

 

4. Betaling

4.1. 21Jewelz stuurt voor het door de consument verschuldigde bedrag een factuur aan de consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van 21Jewelz zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De consument dient de door 21Jewelz gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze voorwaarden vervallen eventuele aan de consument verstrekte kortingen, is 21Jewelz gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt 21Jewelz aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door 21Jewelz mogelijk te maken, dient de consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst steeds tijdig en correct aan 21Jewelz aan te leveren. De consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan 21Jewelz verstrekte gegevens en informatie.

5.2. 21Jewelz is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst opdrachten aan derden te verstrekken. 21Jewelz blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de consument aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door 21Jewelz te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

 

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen geschieden vanuit het vestigingsadres van 21Jewelz , dan wel op een door 21Jewelz aan te wijzen andere plaats.

6.2. 21Jewelz spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal 21Jewelz indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de overeenkomst aan de consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 21Jewelz.

6.3. Indien 21Jewelz voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van 21Jewelz dan wel dat de consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens 21Jewelz heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de consument het product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt aangenomen.

6.5. Neemt de consument een product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. 21Jewelz is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de consument op te slaan. De consument blijft de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de producten verzorgd door 21Jewelz geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van 21Jewelz . Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de consument.

 

7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. 21Jewelz is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs te verlangen van de consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. Indien 21Jewelz de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de koopprijs niet verkrijgt, is 21Jewelz bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de consument te vorderen.

 

8. Herroepingsrecht online bestellingen

8.1. De Consument heeft het recht om de overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) dagen nadat de Producten op het door consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de producten door Derden, die niet het transportbedrijf betreft, in ontvangst zijn genomen of door de Consument bij 21Jewelz zijn afgehaald. Wanneer de bestelling dus elders is afgeleverd, zoals een PostNL punt, telt dat als dag 1 van afgifte en niet de dag dat de Consument de bestelling heeft afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De consument mag Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit schriftelijk binnen veertien (14) dagen kenbaar te maken bij 21Jewelz via modelformulier voor ontbinding / herroeping , e-mail, het klantenaccount of de social-media kanalen. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen aan 21Jewelz retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan 21Jewelz een bewijs van verzending verstrekken, zodat 21Jewelz kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) dagen is teruggestuurd.

8.4. In de winkel aangekochte items zullen niet worden gecrediteerd, maar worden verrekend met een volgende aankoop. Dit is van toepassing op zowel online als fysieke aankopen. Er is geen vervaldatum van toepassing bij dit tegoed.

Kosten bij herroeping

8.5. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.6. 21Jewelz zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetalen, nadat 21Jewelz het Product of de Producten retour heeft ontvangen. 21Jewelz zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.7. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

8.8 De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien er niet voldaan wordt aan de wettelijke termijn van het herroepingsrecht. 21Jewelz zal in dit geval de Consument de mogelijkheid bieden om het Product, wat te laat retour gezonden is, terug te versturen naar de Consument. Hiervoor dienen de verzendkosten te worden voldaan door de Consument. Wanneer dit niet gebeurd binnen 14 dagen volgt er minimaal één herinnering. Worden de kosten niet binnen 28 dagen betaald door de Consument, vervalt het aanbod van 21Jewelz om het te laat verzonden Product te retourneren naar de Consument. 21Jewelz is hierna tot geen enkele actie meer verplicht.

8.9. 21Jewelz geeft geen garantie op stiksels, breisels, pailletten & studs. Schoenen met een fabricagefout kunnen alleen teruggenomen mits ongedragen en in originele verpakking. Enkel als men de originele factuur kan voorleggen binnen 8 dagen na aankoop. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de consument de productverzegeling heeft verbroken. Indien 27914 gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een product is gedragen althans de labels, kaartjes van een product zijn verwijderd, dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het product terug te zenden.

d. gedragen zijn en niet meer in nieuwstaat zijn, door bijvoorbeeld het verwijderen van de originele kaartjes.

 

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde producten of de facturatie daarvan dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de aankoop schriftelijk te worden gemeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de ontvangen producten direct op enige defecten te controleren & deze te melden voordat het product in gebruik wordt genomen. Vanaf het moment dat aanwezige kaartjes worden verwijderd zal dit door 21Jewelz worden beschouwd als het in gebruik nemen van het product en kunnen klachten niet meer worden aangenomen of verwerkt.

9.2. Indien de consument tijdig een klacht indient, zal 21Jewelz kosteloos en ter vrije keuze van 21Jewelz het ondeugdelijk gebleken Product laten herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.3. Wanneer 21Jewelz gebruik maakt van de keuze het ondeugdelijk product te laten herstellen, is het aan 21Jewelz om te oordelen of dit conform afspraak is gebeurd. Als het product na reparatie weer naar behoren te dragen is, hoeft 21Jewelz geen verantwoordelijkheid af te leggen over eventuele ontevredenheid bij de Consument en wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

9.4. Een klacht van de consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de consument die uit de overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die 21Jewelz niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door 21Jewelz niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het retourformulier.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. 21Jewelz is niet aansprakelijk voor de door de consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van 21Jewelz.

10.2. 21Jewelz is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de overeenkomst met de consument door 21Jewelz ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

10.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is 21Jewelz in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van 21Jewelz beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door 21Jewelz gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van 21Jewelz niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van 21Jewelz beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.5. Indien aansprakelijkheid van 21Jewelz op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van 21Jewelz zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 

11. Overmacht

11.1. Indien 21Jewelz door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen 21Jewelz haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft 21JEwelz in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien 21Jewelz van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal 21Jewelz de Consument hierover informeren, maar is 21Jewelz Online niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien 21Jewelz vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is 21Jewelz gerechtigd pro rata te factureren en dient de consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend, verstaan:

I) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

II) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij 21Jewelz hetzij bij Derden waarvan 21Jewelz bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is,

III) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van 21Jewelz liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

IV) overheidsmaatregelen.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, documentatie en de (inhoud van de) website(s) van 21Jewelz berusten uitsluitend bij 21Jewelz en/of derden. De consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien 21Jewelz in opdracht van de consument enig(e) product en/of documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan 21Jewelz.

12.2. De consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de consument van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door 21Jewelz geleverde producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van 21Jewelz door de consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. 21Jewelz is gerechtigd de producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de producten te kunnen herleiden.

12.5. 21Jewelz vrijwaart de consument van aanspraken op de door 21Jewelz geleverde en/of verstrekte producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de consument (a) 21Jewelz onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan 21Jewelz. De consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat 21Jewelz in naam van de consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de consument in de producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de producten van 21Jewelz inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van 21Jewelz een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal 21Jewelz zo mogelijk zorg dragen dat de consument de geleverde of verstrekte producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de consument. Indien 21Jewelz naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal 21Jewelz het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. 21Jewelz zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van 21Jewelz wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van 21Jewelz is het de consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

13.2. De consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 21Jewelz.

13.3. Onder omstandigheden blijft de consument aansprakelijk voor de tussen 21Jewelz en de consument tot stand gekomen overeenkomst.

 

14. Opschorting en ontbinding

14.1. 21Jewelz heeft, indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, of indien 21Jewelz redelijkerwijs mag verwachten dat de consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens 21Jewelz, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat 21Jewelz tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan 21Jewelz toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die 21Jewelz op de consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

 • de consument in staat van faillissement wordt verklaard,
 • de consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
 • de consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
 • de consument tot boedelafstand overgaat,
 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de consument wordt gelegd;
 • de consument onder curatele wordt gesteld;
 • de consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • de consument komt te overlijden; of
 • de consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is 21Jewelz gerechtigd de overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van 21Jewelz.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de producten gaat pas over op de consument, zodra de consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst of enige andere overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang 21Jewelz eigenaar is van de producten mag de consument deze producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft 21Jewelz direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.

15.4. De consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 21Jewelz te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

15.5. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door 21Jewelz geleverde producten door zaaksvorming, natrekking of anderszins teniet gaat, behoudt 21Jewelz het recht dat ten gunste van 21Jewelz een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. De consument dient op eerste verzoek van 21Jewelz alle medewerking te verlenen aan het vestigen van zo’n bezitloos pandrecht.

 

16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. 21Jewelz verwerkt persoonsgegevens van de consument ter uitvoering van de overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. 21Jewelz zal deze persoonsgegevens van de consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 21Jewelz zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. 21Jewelz kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van derden. De consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover 21Jewelz persoonsgegevens laat verwerken door (een) derde(n), zal 21Jewelz met de betreffende derde een toereikende verwerkers overeenkomst sluiten.

 

17. Overig

17.1. Op iedere overeenkomst tussen de consument en 21Jewelz en deze voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de consument en 21Jewelz gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de consument valt.